Gwarancja

Warunki udzielania gwarancji na produkty będące w ofercie OSPEL S.A.
Obowiązuje od: 01 grudnia 2021 roku

1.

Z.S.E. OSPEL Spółka Akcyjna z siedzibą Wierbka ul. Główna 128 udziela 7 lat gwarancji, począwszy od daty zakupu, na następujące serie produktowe:
Akcent, Gazela, Impresja, Sonata, Aria, Szafir, As, Karo, Kier, Fala, Madera, Bis, Delfina, Ospel45, rury elektroinstalacyjne, przewody elektryczne, puszki i odgałęźniki

Gwarancja nie obejmuje produktów elektronicznych. Szczegółowe warunki gwarancji produktów elektronicznych objętych gwarancją są dołączane do produktów, w formie karty gwarancyjnej.

2.

Gwarancji udziela się na poprawne działanie produktu, zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.

Gwarancji nie podlegają:

  • wady produktów powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania, przechowywania, konserwacji i samodzielnego dokonywania napraw
  • uszkodzenia powstałe w wyniku naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia, zgodnego z właściwościami lub przeznaczeniem produktu a w szczególności: zarysowania, przebarwienia lub zmatowienia.
  • uszkodzenia mechaniczne
  • uszkodzenia termiczne
  • uszkodzenia wywołane środkami chemicznymi
  • uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego montażu

4.

Gwarancja jest udzielana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i na tym terytorium może być realizowana.

5.

Podstawą realizacji uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jest dowód zakupu produktu z danymi sprzedawcy i datą sprzedaży.

6.

Kupującemu przysługuje prawo bezpłatnej naprawy a gdy naprawa jest niemożliwa wymiany produktu na taki sam lub równorzędny w przypadku zaprzestania produkcji reklamowanego produktu przez OSPEL S.A.

7.

W przypadku uznania zasadności reklamacji, naprawa lub wymiana produktu na nowy nastąpi w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia wadliwego produktu do producenta.

8.

Gwarancja udzielona na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

9.

Instalacja produktu musi być przeprowadzona przez wykwalifikowanego elektryka, przy wyłączonym napięciu oraz musi odpowiadać krajowym przepisom i normom dotyczących bezpieczeństwa użytkowania.

Do pobrania