• PlPolski
  • EnEnglish

Inspektor Ochrony Danych

tel.: 32/67 37 106-110

Paulina Szlachta: wew. 306
Anna Myca: wew. 399
iod@ospel.com.pl

 

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych jest Z.S.E. Ospel S.A., Wierbka ul. Główna 128, 42-436 Pilica.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail – iod@ospel.com.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 4. Podane dane osobowe przetwarzane są:
  a) w przypadku klientów będących osobami fizycznymi – w celu podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  b) w przypadku reprezentantów klientów – w celu realizacji bieżącej współpracy z klientem, którego reprezentuje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  c) w celu wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze m.in. w zakresie prowadzenia dokumentacji księgowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
  d) w celu dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  e) w celu marketingu bezpośredniego produktów  własnych i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 5. Podane dane osobowe, w zależności od celu ich przetwarzania będą przetwarzane przez Administratora:
  a) przez czas trwania umowy;
  b) przez czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, przez który przepisy prawa nakazują ich przetwarzanie;
  c) przez czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy;
  d) do momentu wycofania udzielonej zgody przez osobę, której dane dotyczą.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub w celu realizacji umowy.
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jedynie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 8. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 9. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania i prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a w zakresie, w którym przepisy prawa nie stanowią inaczej również prawo do ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 10. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.